sorun/istek
Yazýlara Yorum Yapalým
  Selam arkadaþlar, Yazýlar bölümüne yorum ekleme kutusu ekledik. Bundan sonra gönderilen yazýlara yorumlarýnýzý gönderebilir böylece fikirlerinizi kýsa yoldan yazara iletmiþ olabilirsiniz. Yorumlarýnýzý bekliyoruz. (bekliyorlar yazý gönderenler) darkredtr
( 2 yorum...)


 

DarkRed Yaþlarý ve Çakallýklar
  Deðerli üyelerimiz;

Sitemizdeki aktivite, oyun ve muhabbetlere katýlarak aldýðýnýz yaþlar sizi motive etmek ve bir rekabet ortamý yaratmak için planlanmýþtýr. Davet bölümündeki kontrollerimiz sayesinde sadece yaþ almak için alakasýz insanlarýn davet edilmesini öneldik. Ayný þekilde gönderdiðiniz yazýlar teker teker okunup onaylanýyor. Bir çoðunuz "Sonsuz Yolculuk" bölümünü devam ettirme giriþimlerinde bulundu. Fakat bunu sadece yaþ almak için yapanlarýn yazýlarýný kabul etmedik. Amacýmýz bir hikaye yaratmaktý. Güzel ve uzun bir hikaye. Gönderilen yazýlarýn hiçbiri bu konsepte uymadýðý için onaylanmadý.

Forumlardaki bazý muhabbetlerde rahatsýz edici nitelik taþýyan postlarýnýzý deðiþtirmenizi, hatta silmenizi rica ediyoruz ara sýra. Lütfen bu uyarýlarý hafife almayýn. Bir Admin tarafýndan silinirse postunuz "Neden?" diye sormayýnýz. Uyarmadan hiçbir postunuz silinmemektedir. Hatta bir Adminin yaptýðý bütün deðiþiklikler bile kayýt altýndadýr.

DarkRed Quiz projemizin birinci amacý size daha önce internet üzerinde görmediðiniz, Türkçe bir yarýþma sunmak. Sizin eðlenmeniz ve birbirinizle rekabet etmenizdi amacýmýz. Fakat bu durumu fazla ciddiye alýp sitemizin politikasýna ters düþen yöntemlerle, rekabet ortamýný zedeleyici yöntemlere baþvuran üyeler tespit ettik. Amacýmýz size FRPli bir eðlence sunmaktý baþta. Birbirinize tabiki yardým edebilir, yol gösterebilirsiniz. Ama konu cevaplarý aranýzda paylaþmaya geldiðinde, bunu eðlenceyi bozan bir unsur olarak gördük. Bu uyarý hepinize deðil. Kime yada kimlere olduðunu þu an bu haberimizi okuyan bazý üyelerimiz biliyorlar diye umuyoruz. Eðer Quiz'deki amacýnýz ilegal yollarla yaþ almak ise, üçkaðýtçýlýða gerek yok. Kurduðumuz sistemi yenmeye çalýþan üyelerimizin Redline yada Spaceman'e "Biz Yaþ istiyoruz!" demesi yeterli. Hayatýnýzda, eðlenceyi bozacak kadar önem taþýyorsa DR yaþlarýmýz, seve seve veririz istediðiniz kadar yaþ.

Sonuç olarak, kontrollerimiz sýkýlaþtýrýlmýþtýr. Rahatsýz edici hareketlerde bulunan ve oyun bozancýlýk yapmaya çalýþan üyelerimiz, bu haberden sonra bir daha uyarýlmayacaktýr.

Teþekkürler!
( 9 yorum...)


 

3 sormu:

Dünyada en fazla Fantazi Bilimkurgu kitabý satan firmanýn adý nedir?

cevap ekli: (No Ipucu)
cevap gndermek iin siteye giri yapmalsnz.
Srmekte Olan Forum RP'leri
Oyuncu arkadalar ana dnyamzn tm bgeleri hazrdr!!! 4 blge arasndan en ok size gre olduunu dndnz blgenin Giri Blmne karakterinizi yaratp yollayn. (Giri Blm dnda bir yere koyarsanz karakteriniz direk olarak silinecektir) Blgenin DM'i o noktadan sonra sizinle ilgilenecektir.


Dnyamzn haritas iin tklaynz.

>>Dou'nun Gizemi (Giri Blm!!!)
>>>>Dou'nun Gizemi - Aray

>>Bat'nn Sava (Girii Blm!!!)
>>>>Bat'nn Sava - Beyaz Kre
>>>>Bat'nn Sava - Souk Rzgarlar

>>Kuzey Bozkrlar (Giri Blm!!!)
>>>>Kuzey - Abdul El Hazred- lmdeki Sr

>>Gney'in Karanl (Giri Blm!!!)
>>>>Gney'in Karanl - Kayp Kral


Karakter yaratm hakknda gerekli bilgiler iin aadaki forumlara girebilirsiniz:
>>Karakter yaratm kurallar
>>Irklar, Silahlar, Armorlar hakknda eitli bilgiler
 

Son Eklenen Yazlar
Balk Yazan
>> baþlýk yok...(genel)
deathtone
>> uyan...(genel)
bocek
>> Neden FRP??...(frp)
irem
>> yaratýcýlýk...(genel)
samaras
>> radikal cezalar...(genel)
samaras
>> ÝDEOLOJÝ NEDÝR?...(genel)
worst
>> seninle sensizlik...(genel)
lightmoon
>> Yapýlan Hatalar...(genel)
redline
>> Anýtkabir, bilinen siluetinin yaný sýra bilinmeyen bir çok gerçeði...(genel)
worst
>> insanlýðýn kayýp dili...(genel)
worst
 

Son Forum Balklar
Balk Son Yazan
>> (Konu Dýþý)puhaaaaa.......bu çocuða yapýlýrmý la bu....... son sayfa deathtone
>> (Konu Dýþý)izmir... son sayfa lunatic
>> (Konu Dýþý)KIZLAR PC ALIRSA... son sayfa UA_Raistlin
>> (Konu Dýþý)tekken 3... son sayfa deathtone
>> (Konu Dýþý)psst bir bakarmýsýnýz buraya bak söz veriyorum saçma sapan bir forum deðil. Ne olur.... son sayfa Uthel
>> (Konu Dýþý)kazma kürek dövülesi adamlar... son sayfa SINNER
>> (Konu Dýþý)yorumsuz!!!... son sayfa lunatic
>> (Konu Dýþý) "oyun" ÜSTTEKÝ ÜYE HAKKINDA YORUM YAPMACAA!!!! =))... son sayfa deathtone
>> (Konu Dýþý)siteye forum açýlmamasýnýn sebepleri... son sayfa 5und
>> (Konu Dýþý) 7 farký bulan gülmekten kopacak garanti veriorum :D... son sayfa lunatic
 

Son Aktif Forumlar
Balk Son Yazan
>> (Konu Dýþý)Tapýlasý çizgi romanlar ve kahramanlarý...... son sayfa samaras
>> (Konu Dýþý)yüzyýllardýr çözülemeyen sorun :D... son sayfa samaras
>> (FRP - Geyik)ÝÞTE Yýllarýn Geyiði burada...... son sayfa samaras
>> (Konu Dýþý) "oyun" ÜSTTEKÝNE CEVAP VER AL ALTTAKÝNE SORU SOR :))))))... son sayfa samaras
>> (FRP - Genel)Lvl 1 bir mage sin ve karþýnda lvl 38 bir rouge var.Ne yaparsýn?... son sayfa FELDBOLD
>> (Konu Dýþý)rüyalar bize biþi anlatýrmý... son sayfa deathtone
>> (Konu Dýþý)Ýdeal mesleðinizi bulun...... son sayfa deathtone
>> (Konu Dýþý)"MUTLULUK" NE DEMEK?... son sayfa deathtone
>> (Konu Dýþý)puhaaaaa.......bu çocuða yapýlýrmý la bu....... son sayfa deathtone
>> (Konu Dýþý)tekken 3... son sayfa deathtone
 

Yeni yelerimiz
parker

(0 dr ya$inda)
mumya_xp

(0 dr ya$inda)
Graveyard

(0 dr ya$inda)
warol

(0 dr ya$inda)
crysania_cns

(0 dr ya$inda)

Forum RP'lerinden...
Ýçimdeki tüm organlarýn yere düþtüðü bir his yaþayarak büyük bir boþluða doðru düþüyordum, belkide hiçliðe doðru gidiyordum. Bir binanýn ikinci katýndan aþaðý düþmüþ gibi girdiðim yolun sonuna ulaþmýþtým, balkondan aþaðý düþme tecrübesini çok yaþamýþ olmam dikkatimin daðýlmamasýný ve bulunduðum ortamý gözlemlemek için kullanabilmiþtim.
Karanlýk bir bahçedeydim etrafda üzüm kokularý burnuma geliyordu ama görünürde herhangi bað yoktu, gecenin karanlýðýndan kendini saklarcasýna bir sokak vardý karþýmda þaþkýn, bir o kadar da temkinle yaklaþtým nerede olduðumu merak ediyordum kapýyý açan büyücünün izinede rastlamamýþtým, yaþadýðý korkular gayet hýzlý hareket etmesini saðlamýþtý sanýrým, kahkalar yükseliyordu yanýmda sert bir rüzgar çýkmamasý için dua eden tahta yapýnýn içinden, kalabalýk bir yer olmalýydý farklý dillerde yapýlan sohbetlerden anladýðým kadarý ile, nerede olduðumu merak ettiðim esnada omzuma bir el dokunmuþtu büyük ve güçlü þimdiye kadar ben istemeden beþ metre bile yanýma yaþayan birinin yaklaþmasýna izin vermezdim, acaba güçlü hislerimi kayýp mý ediyordum, arkama bakmaya belkide sonumla yüzleþmeye korktum.
Dostça bir kavrayýþtý omzumdaki el, onun cesareti ile arkamý döndüm ve öldüðüne inandýðým Scythe'ýn varlýðý belkide kaybettiðim tüm hazinelerin üzüntüsünü geri sunmuþtu bana...
Ýkimizde üzerimizde bulunan kurumuþ kan lekelerinden kurtulmanýn ilk önce yapýlacak en iyi þey olduðuna karar verdik, görünen o ki temizlendiðimiz yalaðýn yakýnlarýnda bir han olma olasýlýðýný arttýrmýþtý, Bu gece zamanýn durduðu ve geriye bakýp nerede yanlýþ yaptýðýmýzý düþünmemiz için bize ayrýlan özel bir zaman dilimi idi, Davetkar bir eda ile yapýnýn önündeki direðe asýlý olan "Bal köpüðüðü" hanýnýn tabelasýna gözümüz iliþti artýk hayattaydýk ve eskiden olduðu gibi bir handa vakit geçirmek bizi en mutlu eden zevklerin baþýnda gelirdi lezzetli içkiler, güzel kadýnlar, kahramanlýk hikayeleri anlatan ozanlar ve þansýmýzý denemek için oynanan zar oyunlarý.
 

kullanici adn:

ifren:


Google
1 parker
2 mumya_xp
3 Graveyard
4 warol
5 crysania_cns
1   (Konu Dýþý) puhaaaaa.......bu çocuða yapýlýrmý ...
2   (Konu Dýþý) izmir...
3   (Konu Dýþý) KIZLAR PC ALIRSA...
4   (Konu Dýþý) tekken 3...
5   (Konu Dýþý) psst bir bakarmýsýnýz buraya bak söz...Sitede yalanma faktrleri:
  Forum yazs: 1 dr ya
  Forum balk: 2 dr ya
  Yaz: 10 dr ya
  Sonsuz Yolculuk: 15 dr ya
  Davet: 25 dr ya
  DR Quiz 1 yldz: 5 dr ya
  DR Quiz 2 yldz: 10 dr ya
  DR Quiz 3 yldz: 20 dr ya
  DR Quiz 4 yldz: 30 dr ya
  DR Quiz 5 yldz: 50 dr ya


u an online olanlar

En iyi sekilde Mozilla Firefox ile goruntulenir.
Get Firefox
webmaster@darkredtr.com
Bu sitenin tm haklar Darkredtr.com©'a aittir. Level 25 Rogue bile haklar bizden alamaz.